SANDHYA MARINES LTD

Dr.No.7-5-108/1, Plot No. 62 & 67,

Pandurangapuram, Visakhapatnam-530 003.

A.P., India.

Tel: 0891-2566357, 2564616

Fax: 0891-2567226

sandhyamarines@yahoo.com

smlplk@yahoo.com